De Katse Kerk

De Hervormde Kerk te Kats, DE trouwlocatie op Noord-Beveland

De predikanten in Cats

Over de allereerste gemeente heeft Dr J Welten zelf een apart boek geweid Hervormers aan de Oosterschelde De Practijcke der godtsalicheyt 1598-1653 (uitgegeven in 1991) Daarin beschrijft hij de woelige geschiedenis van de eerste gemeente.

Hij noemt daarbij de eerste voorgangers van Noord Beveland ,dus ook voor Cats na de bedijking van 1598.Dat waren Eduwaert Adriaanszn Boom van 1599 tot aan zijn dood in1625 We kunnen hem zien als de pionier,vervolgensAdriaan Jansonius predikant van 1625-1632 Hij vertrok in 1632 naar Koudekerke waar hij tot aan zijn dood in 161 predikant was. Hij wordt gezien als de organisator en vervolgens Andreas Rotarius van 1633 tot aan zijn dood in 1653. Hij was de puritein en rechtlijnige in de leer .

Boom komt uit een predikanten familie Zoals Adriaan Sebastiaan die in 1584 in Nieuwerkerk op Duiveland als predikant werd aangesteld. Daarvoor was hij predikant in het Britse Norwich(1577) en Healstad (1578) en was actief in de toen omvangrijke Hollands/Zeeuwse vluchtelingen enclave in Londen en Zuid West Engeland. Het is zijn zoon Eduwaert die in 1599 werd aangesteld ingaande op 7 juni met Colijnsplaat als hoofdstandplaats en waar de kerk stond. Die van Cats moesten dus daar naar toe. Twee uur gaans, heen en weer,Vooral in de winter gaf dat problemen. In 1625 dienen de schepen van Cats en ook namens de ambachtsheren een verzoek in bij de classis om de predikant van Colijnsplaat te verzoeken om de twee weken in Cats te komen preken. Dat was al eerder aan Booms gevraagd maar die had dat altijd geweigerd. Na diens dood probeerde zij het opnieuw. Dat wordt toegezegd dus de nieuwe predikant ging ook preken in Cats.

Samuel Merison ( -1681 Colijnsplaat)

Was predikant voor het nieuwe Noord Beveland voornamelijk voor Colijnsplaat en Cats sinds 1654 na de afscheiding in 1659 van de gemeente Cats die als zelfstandige gemeente doorging was hij predikant voor Colijnsplaat tot aan zijn dood in 1681.

De parochie op Noord Beveland omvatte in 1603 een 60 tal gelovigen in 1641 was dit gegroeid tot 300.

De eerste echte predikant in Cats was in 1659 de Engelsman Johannes Jones na diverse verzoeken sinds 1658 om een eigen gemeente en voorganger te hebben in Cats.

Jones heeft het drie jaar volgehouden tot aan zijn dood in 1662. De omstandigheden waren ook niet luxe zo werd er gekerkt in een schuur met het gevolg dat de winters daar te koud waren en de zomers te heet.

Na Jones kwam Abraham Phoenix die van 1662 tot 1667 de gemeente diende. Hij had een jaar ervaring las hulppredikant in Axel. Nu ja diende hij dacht vooral ook aan zichzelf, dat bleek toen hij in 1667 werd afgezet vanwege nalatigheid bij de diensten,schulden had gemaakt,misleiding en roddel verspreidde,vaak dronken was en oneerbare handelingen verrichtte. Tsja het waren blijkbaar niet de meest ?eerbare?dominees die naar Cats kwamen. Dus de predikant van Colijnplaat nam het weer over.

Inmiddels was de kerk van Cats in 1659 in gebruik genomen. De Katse Kerk (Kerkstraat 3) is een bescheiden zaalkerk. Hij is wit gepleisterd, heeft rondboogvensters en in het midden van de lange gevel een slanke zadeldaktoren met dakruiter. De in 1659 gebouwde kerk werd in 1870 ingrijpend veranderd met de aanbouw van de toren. Toen werden ook de ramen vergroot en een plafond aangebracht. In 1951 kreeg de toren zijn huidige aanzien waarbij de houten topgevel verdween en het venster daaronder werd veranderd. In de toren hangt een klok uit 1757. De consistorie kreeg in 1889 zijn huidige omvang. In de kerk staat een preekstoel uit de tweede helft van de 17e eeuw; het kerkorgel werd in 1906 geplaatst.

De predikanten van Cats
.

Van de andere en eerste predikanten van Cats is niet zoveel bekend. We weten hun namen en predikantsduur van andere weten we soms niet veel maar toch de moeite waard te vermelden.

Nicolaas Pool Predikant van 1667-1669.Hij overleed reeds in 1669.

Johannis van Roijen (1634 Middelburg-1686 Londen) Zijn eerste standplaats was Kats 1670-1674.Hij werd toen beroepen naar West Souburg en vervolgens vanaf 1678 legerpredikant. In 1680 ging hij als predikant naar de nederlandse gemeente in Londen waar hij bleef tot aan zijn dood in 1686. Hij was gehuwd met Dina van der Burcht dochter van Ds Petrus van der Burcht predikant te Vlissingen. Hij behoorde dus tot het elitaire segment van Zeeland. Uit het huwelijk kwam Petrus van Roijen (1675 west souburg-1728) die ook predikant was van Koudekerke (1697-1709,Brouwershaven (1709-1719),Goes (1719-1728). Hij was gehuwd met Winanda Godin uit Veere en na haar dood met Johanna Gruiward.

Bernardus Massing of Massinck( -1720) Kats was voor deze Dr in de theologie en filosofie zijn eerste standplaats als predikant 1674-1678.Vandaar vertrok hij naar Waarde (1678-1683),vervolgens naar Tiel (1683-1684) en naar Den Bosch (sinds 1684). Ging later wonen te Heemstede Hij was ook hoogleraar in de filosofie. Hij was gehuwd in 1687 met Lucretia Wilhemina van der Steen en na haar dood met Aletta Derramout die in 1704 te Heemstede overleed.

We vinden bij Smallegange in zijn beroemde boek De Kronyke van Zeeland een vermelding dat in 1693 opnieuw een predikant in Cats nl Matteus de Vriese (1634-1714) tot aan zijn dood in 1714. Uit 350 jaar Katse kerk weten we dat hij in 1678 beroepen werd. Intressant is dat hij in 1666 tot 1678 predikant was op de ambassade te Brussel. Helaas heb ik nog weinig kunnen vinden over hem.

In 1720 op 3 november vindt de bevestiging plaats Joachim Bierman als predikant St Philipsland bij de doop van zijn kinderen vinden we op 17 oktober 1728 als getuigen zijn broer Johannes Albertus Bierman dan predikant te Kats en diens vrouw Philipina Grousius. Hij was sinds 1716 predikant in Kats tot hij in 1744 werd beroepen als predikant naar Vrouwepolder . Hij overleed aldaar op 3 oktober 1757.

In 1745 werd Franciscus Henricus Gargon (1700 Geffen-1751 kats )beroepen als predikant te Cats. Hij was hiervoor in 1721 predikant in Zuidzande en werd in 1740 garnizoenspredikant te Meenen,waar hij door krijgsverrichtingen in 1745 werd verdreven. van daaruit werd hij op 1 augustus predikant te Kats . Hij huwde in 1721 met Adriana du Mont waaruit negen kinderen. Hij was de tweede zoon van Mattheus Gargon (1661 haarlem-1728 Vlissingen ) de bekende schrijver van de Walcherse arcadia en Rector van de Latijnse School te Vlissingen en predikant aldaar en zijn eerste vrouw Geertruida van Velzen. Mattheus schreef vele werken. Franciscus had zelf in 1726 de lijkpredikers uitgegeven ten Leiden. Franciscus overleed te Cats in 1751 op 30 april. Zijn broers Nicolaas en Petrus waren ook predikant in respectievelijk Sas van Gent en Vlissingen.

In 1751 vinden we Godifridus Callenfels (1728 Den Haag-1786 Sluis) als predikant te Cats,huwde op 20 maart 1753 met Anthonia Johanna Boom ! uit Sluis (-1811). Hij werd predikant te Sluis in 1761 waar hij overleed in 1786. Stichter van het bekende Zeeuwse geslacht Callenfels (bestuurders,predikanten, geneesheren etc.) .Zij hadden een zoon Mr.Matthijs Louwerens van Stein Callenfels Geboren in Cats in 1757 overleden in Sluis in 1787., en een zoon Godefricus Willemzn Callenfels Geboren te Cats in 1755 ,hij studeerde aan de Latijnse school te Vlissingen en werd in 1772 arts aan de UU en promoveerde te Utrecht in 1778 tot Doctor(geneeskunde)en werd in 1783 burgemeester en rentmeester van Sluis overleed in 1822.Hij was tevens plv. vredesrechter. Hij huwde Johannna Vincentin van Dortmunt en zij hadden zes zonen en drie dochters allen te Sluis. Bijvoorbeeld H.A.Callenfels Med Doctor,Burgemeester en schoolopziener te Oostburg.

Van dhr Pieter Callenfels kreeg ik het volgende bericht naar aanleiding van het boek van Cats.

Ik zal u niet vervelen met een uitgebreide genealogie, doch ik vermeld hier de ouders van Ds. Godefridus. Deze waren Godefridus (1683-1748) en Yda van Sull (1689-1748) in `s-Gravenhage. Een zelfportret met echtgenote gaat hierbij. Godefridus I was kunstschilder (leerling van Schalke, wiens leermeester Gerard Dou was) en cathechiseermeester in de Groote Kerk aldaar. Hij was tevens correspondent van de Amsterdamsche alsmede van de Haarlemsche Courant. De Catse of Katse Callenfels werd op Donderdag 22-7-1728 om 18.00 uur geboren in den Haag en gedoopt in de Kloosterkerk op 25-7-1728 door Ds.D. Gromme, bijgestaan door Ds. van Utrecht, die de preek gaf. Als 3-jarige werd hij reeds naar de school van onderwijzer Groos gestuurd, terwijl de arme jongen op 8-jarige leeftijd naar de Franse school van Hr. Scholten moest. Dit werd gevolgd door een verblijf op de Latijnsche School in de herfst van 1739. Een tijdgenoot schreef hetvolgende:

"Van de jeugt af aan had hij grooten lust van het H.Dienstwerk. De goede bequaemheden, welke deeze jong hadde, gepaart met geschikte indrukken scheinen hem er tot op te leiden. Waerom zijne ouders hem in `t najaar 1739 overgaven aan de Haegsche Latijnsche Schoole. Zijn lust tot alle wetenschappen nam zeer toe, zoodat hij dan leerde teekenen bij eenen van Rijmsdijk, de cijfferkunde bij een van Scholvis, en de geographie bij eenen van Poederen. Maar vooral vorderde hij zeer in de Latijnsche taale. Zijn Ed. heeft van `t jaar 1740 tot Sept. 1746 de vijfdaagsche schoolen met alle vlijt doorloopen en heeft op alle de schoolen de voornaemste geweest en meede de eerste Prijzen weggedragen.Van de Latijnsche schoole afzijnde en zeer ervaren in `t Latijn en Grieks leerde zijn Ed. nog het Hebreeuws in s`Hage en deed zijn belijdenis bij Dr. Hoedemaker in Januari 1747 en wiert tot lidmaat aangenomen.Wanneer hij alle grontbeginselen dus hadde geleert en zijn lust tot de H. Dienst zeer aanwakkerde, niet zonder gemoedelijke indrukken so vertrok hij den 3en Februari 1747 naar Utrechts Hoogeschoole. Daar gebruikte hij alle vlijt en neestigheid zelvs tot krenking zijner gezondheid. Hij antwoorde en disputeerde en hield zich bedrijvig in alle academische handelingen."

Hij studeerde bij bekende professoren, zoals Wesseling (alg. geschiedenis), Ravius (Grieks), Horthemels (Arabisch), Oole (metaphysica), Irhoven en Elsnerus (theologie). Op 2 Maart 1751 studeerde hij af. Zijn album amicorum (1748-....) is ook te vinden bij de KB in `s-Gravenhage. Op 20-3-1753 trad hij in het huwelijk met Anthonia Johanna Boom (1730-1811), dochter van de deken, Matthijs Boom (1679-1765) en Pieternella Vinson uit Veere. De famillie Boom stamde uit Zierikzee. In 1761 werd Godefridus II beroepen in Sluis: "hij wiert te Sluys sterk begeert en met alle overeenstemming en genoegen beroepen." Hij trad op als gastpredikant in ondermeer Amsterdam, `s-Gravenhage, Middelburg en Vlissingen. Op 26-6-1786 overleed hij als gevolg van een verwonding aan zijn slaap na een val en werd begraven in de St. Janskerk te Sluis. Tot zover iets - wellicht meer dan u lief is- over Godefridus.

In 1768 op 27 februari wordt Henricus Schortinghuis (1737 Midwolde-1801 Nisse) beroepen van Cats naar Koudekerke als predikant. Hij was sinds 1761 predikant in Cats,zijn eerset standplaats. Henricus bleef predikant in Koudekerke tot aan 1799 en werd dat vervolgens in Nisse tot aan zijn dood aldaar. Hij was gehuwd met Maria Louisa Holscher en zij hadden kinderen..Bijzonder is dat hij in 1783 ,tijdens zijn verblijf in Koudekerke lid werd van het Zeeuws genootschap der Wetenschappen toen nog in Vlissingen. Een ?liberale ?stap en getuigt van brede interesse in de wetenschap en Zeeland. Zijn broers waren ook predikant zoals Wilhelmus in Baarland,Lucas in Biervliet en Gerard sinds 1761 in Koudekerke die daar overleed als predikant op 11 november 1767. Henricus volgde hem op.

In 1771 wordt Jacobus Petrus la Motthe (1743-1782) predikant te Cats beroepen als predikant te Kruiningen. Hij overleed aldaar in 1782. Daarvoor was hij vanaf 1768 predikant in Cats.

In 1772 Jollius Dijkstra ( 25 juli 1734 te Dijken (Friesland)-1794 Kruiningen) wordt dan predikant van Cats. Hij was gehuwd met Jacoba Six Pieterdr Daarvoor was hij in 1766 hulppredikant te Huins en werd in 1768 predikant te St Anna ter Muiden, In Kats werd hij bevestigd werd door Ds Philipus de Kanter predikant te Wissenkerke. Jollius vertrok in 1780 naar Wolphaartsdijk. Hij werd nog in 1784 predikant te Heer Arendskerke en in 1786 te Kruiningen . Zijn zoon Pieter Six Dijkstra werd in 1787 predikant te Kapelle en in 1818 van Terneuzen. Zijn andere zoon Johannes Six Dijkstra werd predikant te Ellewoutsdijk en daarna te Cadzand. Een echte predikanten geslacht .Six werd bijgevoegd bij de achternaam omdat dit een illuster Amsterdams koopmansgeslacht was. Dus aanzien en status gaf.

Bijzonder is dat een kleinzoon van hem ,de zoon van Pieter ,Cornelus Johannes Six Dijkstra

(1861 cadzand-1928) in 1893 predikant werd in Kortgene tot 1897 Toen hij naar St Maartensdijk vertrok. Blijkbaar was de Katse periode niet vergeten binnen de familie.

In 1780 wordt Ds Johannes van Velzen (1725-1799) genoemd als predikant van Kats. Hij was predikant tussen 1780 tot aan zijn dood in 1799. Johannes was eerste hulpredikant in Zevenaar 1763-1776,en vervolgens predikant te Zuidzande 1776-1781.

1798 H Loene( of Leune) was catechisatie meester in Middelburg werd in dat jaar beroepen als predikant te Cats,dat werd geblokkeerd door de Heren van Cats. Er bleef daadoor een vacature tot 1802.

In 1802 werd hierin voorzien door de benoeming van Lodewijk Frederik Westerbeek van Eerten ( 1776 Burum-1855) die tot 1808 predikant was. Ook voor hem was Kats de eerste gemeente. Hij ging vervolgens naar Nieuwvliet (1808-1819),en Varsseveld (1819-1845) Waar hij met emiraat ging .Hij was gehuwd met Zijn vader was dominee en zijn kinderen werden ook dominee zoals Lodewijk (oa in Serooskerke,) Jacobus en Karel Gerhard. Allen te Varsseveld geboren.

In 1809 werd hij opgevolgd door Pieter Anemaet (1784-1826) die tot 1816 aanbleef.

In 1816 vertrok de predikant Anemaet vanuit Kats naar IJzendijke/St Kruis en raakte de Hervormde Gemeente in het Noord-Bevelandse dorp herderloos. De gemeente kreeg wel een consulent aangewezen in de persoon van de dominee van Kortgene, maar die had natuurlijk ook niet altijd gelegenheid om in Kats werkzaam te zijn. Het bestuur over de kerkelijke gemeente kwam dus tijdelijk in handen van de twee ouderlingen en diakenen. Het viel niet mee om een nieuwe predikant te krijgen. Eerst zocht men vooral in Zeeland zelf naar een nieuwe dominee, maar alle beroepenen bedankten beleefd en vriendelijk, zoals dominee Lette van `s-Heer Abtskerke. Toen moest men het buiten Zeeland gaan zoeken en daar waren predikanten bij, die nog nooit van Kats hadden gehoord en ook vriendelijk bedankten voor eer. En als het dan een enkele keer eens serieus was, dan bleek het tractement voor de dominee een beletsel.

Daarna volgde twee dominees die slechts een jaar bleven nl Gerardus Johannes Lette (1780-1870) Hij was predikant tussen18 mei 1817 en11 oktober 1818 en Adrianus de Voogd (1775 dordrecht-1828) Hij was predikant tussen 1819 en1820.)

Lette kwam uit een dominees familie zijn vader Salomon en zijn broer waren ook predikant.

Hij was gekomen van zijn eerste standplaats Heer Abtskerke en ging van Kats naar Biezelinge (1818-1824) en vervolgens naar Nieuwerkerk (1824-1851) waar hij met emeritaat ging en ook overleed. Hij was in 1807 gehuwd met Cornelia Johanna van Groenewegen.

De voogd was eerste predikant in Nieuwland (nabij Gouda)(798-1807),Heukelom (1807-1819) en kwam toen naar kats.. Onbekend is waarom hij in 1820 reeds met emeritaat ging.

Zijn beide echtgenoten overleden voor hem dat waren Wilhelmina Johanna Simeeta Tissot van Patot en Josina Margeretha Blotkap die in 1818 overleed.

Tussen 11 januari 1824 en 18 december 1825 is Hermannus Wesselink (1760 velsen-1827 Waarde) predikant van Kats,daarvoor was hij predikant in Kerkwerve 1791-1797,Axel 1797-1824,later wordt hij predikant van Waarde (1825-1827) alwaar hij overleed op de leeftijd van 66 jaar. Zijn grafsteen ligt nabij de kerk van Waarde. Hij was de zoon van dominee Sebastiaan Wesselink. Hij was gehuwd met Albertina Catharina van der Horst Hieruit een zoon Sebastiaan. In 1823 toen de kerkenraad Kats het weer in Zeeland zocht, slaagde men erin de predikant Wesselink uit Axel te strikken. Maar die nam eind 1825 al weer afscheid. Hij had aldus de notulen liefdevol en zegenrijk gearbeid onder de gemeente!

In de notulen van de ambachtsheren van Kats van 5 september 1829 wordt vermeldt dat A Markusse Burgemeester van Kats in 1828 is overleden,in zijn plaats is Piet Eversdijk benoemd. Maar ook dat de predikant van Cats W Vervooren ook wel vermeldt als Willem Vervoorn (1784 delft-1850 yerseke) is beroepen naar Yerseke,(hij was sinds 1826 predikant),

Willem was in 1811-1186 predikant te Spijk (nabij Gorkum) en ging toen naar St Philipsland (1816-1820,om vervolgens naar Domburg te gaan (1820-1826).Vandaar naar Kats wat dus wel een achteruitgang was. En dan in 1829 naar Yerseke zijn langste standplaats tot aan zijn dood in 1850. Hij was gehuwd met Ida Adrina de Milde die in Yerseke overleed in 1847. Er brak een nieuwe vacante periode aan, die in juli 1826 tot een eind kwam met de overkomst van dominee Vervoorn. In 1829 was hij weer vertrokken. Leendert Schipper wordt als Raad en wethouder vermeldt.

Johannes Hendrik Wartjouw (1806-) wordt als predikant vermeldt tussen 1830 tot 1847 tot hij met emiraat ging. In 1830 kwam dus dominee Wartjouw uit Brabant de hervormde gemeente van Kats dienen. Het was zijn eerste gemeente, dus veel te eisen op het gebied van salaris had hij niet. Het was niet gemakkelijk voor de gemeente om predikanten te krijgen en te behouden. Kats was een zeer klein dorp, veraf gelegen in de oosthoek van Noord-Beveland. Ergens naar toe, betekende in die dagen een lange reis. En daarbij: dominee was zo`n beetje de enige intellectueel in het dorp

Het betreft hier weer een bekende predikant waarover veel te melden valt dat is Basilius Arnoldus Overman (1823 groot ammers-17 februari 1885) predikant Kats 1847-1854 predikant te Heinkenszand 1854-18810 en wordt dan Algemeen Secretaris van de NH Kerk Zoon van Ds Jan Overman en zijn broers Henrik,Gerrit en Lodewijk waren ook predikant .Hij was gehuwd met Elisabeth Geertuida Pieternella Johanna Paardekooper (1822-1896). En was daardoor onder andere ambachtsheer van Kats met bezittingen alhier. Hieruit vele kinderen die onder andere in Cats zijn geboren. Zoals Leendert Abraham Paardekooper Overman (hieruit geslacht Paardekooper Overman) (1850 cats-1925 te Den Bosch ) notaris. Hij huwde in 1875 te Groningen met Jkvr Anna Adriana de Morees van Swinderen. De andere kinderen waren Aurelia Catharina Cleazina Overman ( 1852 Cats- 1926 te Den Haag) en in 1875 gehuwd te Colijnsplaat met Johan Jeronmius de Waal (1844 Middelharnis-1915 Den Haag ), Hendrika Johanna Overman ( 1853 Cats-1928 Den Haag) Zij huwde in 1873 met Jhr Meinart Johannes de Morees van Swinderen (1849 Groningen -1886 Breda) ,zij zijn in 1885 gescheiden te Middelburg ,daarna huwde zij in 1885 met de bekende advocaat en sociale activist Mr M J de Witt Hamer (1843-Goes-1925 Den Haag), Jan Hendrik Overman ( 1854 te Cats - 1916 Utrecht) huwde in 1896 te Den haag met Wilhelmina Morees (1893-1930) ,dan Basilius Arnoldus Overman ( 1857 te h,zand-1912 Tholen). Hij was directeur van de Zeeuwsche Oestermij Bona Fides1977-1927 en huwde in 1894 te Tholen met Elisabeth Anthonetta Vogels (1865-1945). Hij was diegene die twee oesterputten liet aanleggen in de westelijke kuip van de polder Oud Noord Beveland. Hij was van 1890-1899 leraar aan de landbouwschool te Somerset East in Kaapstad ZA en keert daarna terug naar Nederland. Dan Neeltje Johanna Overman (1859 h,zand-1945 r,dam) huwde in 1898 met Pieter Arie de Jonge (1864 IJsselsteyn-Oegstgeest 1952) , Johan Hendrik Overman 1861 h,zand-1897 Fort de Cock Suriname Hij was kapitein Infanterie KNIL te Atjeh hij huwde in 1879 te Den Haag met Aleide Cornelia Maria Prins (1861 Schiedam-1944 Rheden). 10 Elisabeth Geertruide Pieternella Overman (1865 h,zand -1900 Indie), Zij huwde te Goes met Gustaaf Adolf de Cocq 1858 den haag-1917 breda.11 Er is ook sprake van een Arnoldus Hendrik Overman 1862 h,zand- die in 1894 huwde met Anna Jacoba Moorees 1869-1936 en daarna in 1911 met Catharina Schut Hij vertrok in 1896 naar Indie ,vanuit Breda en was in 1911 wederom woonachtig in Breda, Adriana Pieternella Overman 1865 h,zand-21 maart 1936 te middelburg en Lodewijk Overman (1866 h,zand-1927 Bergen op Zoom) hij huwde met Hendrika Antonia Smagge (1879- 1943).

Bijzonder is te vermelden dat een van de kinderen van Leendert Abraham Paardekooper Overman en Anna De Morees van Swinderen , Johanna Margeretha Paardekooper Overman (1877 gravenpolder-1950 Sommelsdijk) een belangrijke rol in de vrouwenemancipatie speelde. Zo was zij actief voor het vrouwenkiesrecht tussen 1907-1936 en was gehuwd met Mr J A de Jonge Griffier en later Rechter te Tholen en Brielle. Hun zoon Mr Wichter Meynart Paardekooper Overman (1884 gravenpolder-) huwde in 1925 te Den Haag met Catharina Maria Reilingh. Hieruit een dr Elisabeth Geertruida Petronella Johanna Paardekooper Overman (1921 assen-2010 Domburg). Zij overleed in Zeeland blijkbaar was er een blijvende verbinding met Zeeland dankzij Kats.

In 1856 in de notulen AHK van 10 september wordt Ds Slotemaker (1826 Doorn-1885 den haag) vermeldt als predikant van Kats sinds 4 juni. Hij was dit sinds 1855 en zou tot en met 1865 in functie blijven .

Over deze man valt wel eea te vermelden. Na zijn Katse periode werd hij leraar nieuwe talen en geschiedenis aan het Atheneum in Deventer in 1865 en kort daarop werd hij Hoogleraar tot 1875. Hij was eerst gehuwd met Agatha Maria Gobius en vervolgens trad hij op 22 November 1861 met Dorethea Maria Geelhoed (waarschijnlijk een Noord Bevelandse) in het huwelijk. Hij kwam uit een predikantenfamilie zijn vader Adrianus Slotemaker (1835 Nijkerk-Middelburg 1866) was predikant te Middelburg sinds 1839 .Zijn broer Lambert Hendrik was dat te Arnhem.

In dezelfde notulen treedt L Fransen van de Putte terug als AHK .later werd zijn zoon JAA en later diens broer ID Fransen van der Putte ,de minister van Kolonien en Minister President,(1898-1928 Ambachts Heer Kats ),daarna zijn zoon Mr JAA Fransen van der Putte.

Statrus George Geertsema Beckeringh (1835 Baflo-1907 Eijsden) .Doctor in de Theologie Hij huwde in 1865 met Albertia Antonia Beelen Hagger. Hij was toen predikant te Kats tot en met 1872, later te Hoorn op Terschelling (1880 ) en terug naar Zeeland nl. Schoondijke (1887). Zijn laatste standplaast was Eijsden. Zijn kinderen allen geboren te Cats ; Geertruida Johanna Getesema Beckering (1868 ). Anthonius Geertsema Beckering (1876),Alida Arnoldus Geertsema Beckering (1871 -1969 ).

In 1875 werd Herman Schouw Santvoort benoemd tot predikant dat was hij tot en met 1884.

In 1897 werd Johannes de Voogd (1866-1932 den haag) toen predikant van Heukelom en komende van Nieuland,hij ging later in 1899 tot 1900 als predikant naar Cats. In januari 1899 beriep men dus de predikant De Voogd uit Heukelum. Zijn antwoordbrief is bewaard gebleven Hij had nogal wat vragen. Het salaris van 762 guldens per jaar was wat aan de magere kant voor een weduwnaar met vijf kinderen. Moest hij huishuur gaan betalen of was er een ambtswoning. Ook genoot hij in Heukelum al een vorm van kinderbijslag. Kon Kats dat ook betalen. Bovendien onderhield men daar gratis zijn moestuin. Maar in ieder geval was hij bereid om eens op proef te komen preken, mits zijn reiskosten werden vergoed. Het werd dus niks en kort. Hij ging toe naar St Annaland en in 1907 naar Heer Arendskerke daar ging hij in 1932 met emeritaat en overleed kort daarop. Hij was gehuwd met M C de Bode hieruit waren kinderen.

Daarna kwam Gijsbertus Clarinus Cornelis Geijskes (1875-1934) in 1901 die bleef predikant tot en met 1910.Het was zijn eerste standplaats Hij was gehuwd met Dina Oskam.

Vervolgens ging hij naar Zoelmond (1910-1915) waar zijn vrouw jong overleed in 1914.Vervolgens ging hij naar Berlicum waar hij tot aan zijn overlijden bleef (hij werd in Schoonhoven begraven).Een van zijn twee kinderen was Dirk Cornelus Geijskes geboren te Kats ( 16 Mei 1907) en die studeerde aan de Universiteit van Bazel (Promotie in 1935 Cum Laude).Hij was bioloog en tenoloog. Hij vertrok in 1938 naar Suriname waar hij werkzaam was in het landbouwproefstation als onderzoeker In 1954 werd hij directeur van de st wetenschappelijk onderzoek Suriname en Nederlandse Antillen en gouvernementsbioloog en tevens directeur van het Surinaams museum. Hij verbleef in Suriname tot 1965. Hij leidde vele wetenschappelijke expedities in Suriname met name op tenologisch en archeologisch gebied. Terug in Nederland werd hij medewerker van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en in 1967 conservator .Er verscheen van zijn hand tussen 1928 en 1976 123 publicaties.

Onder andere over archeologische vondsten van de zandritsen bij de Commewijne (1961).Er is een stuifwaterval naar hem genoemd de Geijskesval aan de noord westelijke kant van de tafelberg.

Pieter Moerman (1882 Hillegersberg- ) diende de gemeente van 1910 tot 1919,daarna vertok hij naar Moerkapelle (1919-1922) en kwam in 1922 weer terug naar Zeeland nl naar Stavenisse (1922-1935) vandaar vertrok hij naar Nieuw Loosdrecht. Hij was gehuwd met Agatha Sara Hermina Johanna Kraal (1884 r,dam-).

Gerard Mol (1885- ) een Zeeuw en afkomstig uit Heer Arendskerke was van 1919 tot en met 1923 predikant in Kats en vertrok in 1924 naar Limburg( Heerlen) . Hij was gehuwd met E den Burger.

Herman Charles Joseph Hoogendijk van 1925 tot en met 1929.

Marius Hansen kwam in 1930 naar Kats en die bleef tot na de oorlog in 1945. Zijn zoon Marius helaas inmiddels al overleden woonde nog in Geldrop als buurman van mijn schoonvader. Er zijn nog steeds contacten met zijn weduwe. Het kan verkeren.

De volgende dominee bleef lange tijd verbonden aan Kats, Dirk Morreau die als vrijzinnig te boek staat ,namelijk tussen 1946-1961.Hij vertrok toen naar Queensland Australie.

Jan Visbeek de predikant-historicus diende de gemeente tussen 1962 en 1969 en volgt nog steeds actief het sociale leven in Kats.

We sluiten af met Anna Maria Attema (1970-1993,Hanny van der Vegt (1995-1998) en Nico Vlaming sinds 2001 maar dan als predikant van de in 1997gefuseerde gemeente Kats ?Kortgene. Inmiddels is Nico Vlaming sinds 2012 met emeritaat.

Bijzonder om te vermelden is dat in de jaren twintig en dertig de toenmalige predikant van Kortgene Dr K H Miskotte 1894-1976, later hoogleraar en vooraanstaand theoloog, regelmatig in Kats predikte

In die tijd redigeerde hij het Gemeenteblaadje Cortgene. Deze bevatte dusdanige interessante bijdragen in artikelen en preken dat reeds in 1946 een beperkte heruitgave werd verzorgd onder de titel In de Gecroonde Allemansgading en in 1976 gevolgd door de volledige uitgave hiervan onder titel ? Als een die dient ?. Wellicht een volgende keer meer hierover.

Verder lezen.

Over de geschiedenis van deze kerkgemeente is al veel geschreven zoals over haar eerste roerige vijftig jaren in Hervormers aan de Oosterschelde van Dr J B V Welten en in het boekje 350 jaar Katse Kerk uit 2009, geschreven door verschillende auteurs. Ook Jan Visbeek heeft een bijdrage geleverd aan de kerk in zijn publicatie De Hervormde Gemeente in Kats.